Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  13.02.2018р. зміна власників акцій 10%


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Подгорна Вiкторiя Вiталiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

08.02.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

35985756

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739787 (056)3739787

6. Електронна поштова адреса

pravozahust@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

09.02.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 29 «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

12.02.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

pravozahist_inv.proemitent.info

в мережі Інтернет

13.02.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

№ з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

07.02.2018

Пайовий iнвестицiйний фонд «РIАЛ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ IНВЕСТМЕНТС-ПРОСПЕКТ» Недиверсифiкованого виду закритого типу Приватного акцiонерного товариства Компанiя з управлiння активами «Академiя Iнвестментс»

32836032-232120

14.535714

0

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 07.02.2018р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» було отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.2017р. Пакет власника акцiй Товариства Пайового iнвестицiйного фонду «РIАЛ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ IНВЕСТМЕНТС-ПРОСПЕКТ» Недиверсифiкованого виду закритого типу Приватного акцiонерного товариства Компанiя з управлiння активами «Академiя Iнвестментс» (49000, м. Днiпро, вул. Ленiна, буд. 30, код за ЄДРПОУ 32836032-232120) зменшився, а саме: до змiни становив 14,535714% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, 14,535714% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй (1221000 шт.), пiсля змiни розмiр частки ПIФ НВЗТ «РЕМI-ПРОСПЕКТ» ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс» становить 0% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, 0% голосуючих акцiй (0 шт.).

2

07.02.2018

Приватне акцiонерне товариство «Бiржова Група Перспектива»

34497042

22.551726

25.703452

 

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 07.02.2018р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» було отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.2017р. Пакет власника акцiй Товариства Приватного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30, код за ЄДРПОУ 34497042) збiльшився, а саме: до змiни становив 22,551726% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, 22,551726% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй (1894345 шт.), пiсля змiни розмiр частки ПрАТ «БГП» складає 25,703452% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, 25,703452% голосуючих акцiй (2159090 шт.).

3

07.02.2018

Приватне акцiонерне товариство «Хiммет»

33473408

4.698809

16.730000

 

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 07.02.2018р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» було отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.2017р. Пакет власника акцiй Товариства Приватного акцiонерного товариства «Хiммет» (49000, м. Днiпро, вул. Староказацька, буд. 40-Б, блок 1, код за ЄДРПОУ 33473408) збiльшився, а саме: до змiни становив 4,698809% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, 4,698809% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй (394700 шт.), пiсля змiни розмiр частки ПрАТ «Хiммет» становить 16,730000% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, 16,730000% голосуючих акцiй (1405320 шт.).

4

07.02.2018

Публiчне акцiонерне товариство «Комунiкацiйний фондовий центр»

37006207

19.630119

10.997619

 

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 07.02.2018р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» було отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.2017р. Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Комунiкацiйний фондовий центр» (49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30, код за ЄДРПОУ 37006207) зменшився, а саме: до змiни становив 19,630119% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, 19,630119% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй (1648930 шт.), пiсля змiни розмiр частки ПАТ «КФЦ» складає 10,997619% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, 10,997619% голосуючих акцiй (923800 шт.).

5

07.02.2018

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Дизайн Проект Консалт»

41036028

11.904761

0

 

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 07.02.2018р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» було отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.2017р. Пакет власника акцiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Дизайн Проект Консалт» (49000, м. Днiпро, вул. Глинки, буд. 2, код за ЄДРПОУ 41036028) зменшився, а саме: до змiни становив 11,904761% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, 11,904761% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй (1000000 шт.), пiсля змiни розмiр частки ТОВ «Дизайн Проект Консалт» становить 0% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, 0% голосуючих акцiй (0 шт.).

6

07.02.2018

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фондовий Трейдер»

39845530

0

16.739642

 

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 07.02.2018р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» було отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.2017р. Пакет власника акцiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фондовий Трейдер» (49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30, код за ЄДРПОУ 39845530) збiльшився, а саме: до змiни становив 0% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, 0% голосуючих акцiй (0 шт.), пiсля змiни розмiр частки ТОВ «Фондовий Трейдер» складає 16,739642% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, 16,739642% голосуючих акцiй (1406130 шт.).

 

ProEmitent.INFO